ประกาศ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

 • ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อ่านรายละเอียด
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อ่านรายละเอียด

 1. ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ ปี 2554
  อ่านรายละเอียด
 2. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ ปี 2554
  - ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. อ่านรายละเอียด
  - ใบรับรองแพทย์ (กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี) อ่านรายละเอียด

 1. ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ ปี 2554
  อ่านรายละเอียด
 2. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ปี 2554
  - ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. อ่านรายละเอียด
  - ใบรับรองแพทย์ (กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี) อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา